Đề thi học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 6 - Lê Đình Đức

Đề thi học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 6 - Lê Đình Đức

Phần I : Trắc nghiệm (4điểm)

 Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái của câu trả lời đúng nhất :

“ Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi bấy giờ đã làm vua. Cưỡi thuyền rồng quanh hồ Tả Vọng. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa thần lên đòi lại Gươm thần. Khi thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Con Rùa Vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói : “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân !“.

 ( Sự tích Hồ Gươm – Văn 6 tập I)

Câu 1 : Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào ? (0,5đ)

A) Biểu cảm ; B) Tự sự ; C) Miêu tả ; D) Nghị luận

Câu 2 : Đoạn văn trên viết nhằm mục đích gì ? (0,5đ)

A) Tả hồ Tả Vọng ; B) Kể lại việc Long Quân sai rùa vàng đòi lại thanh gươm

C) Cả hai ý trên đều đúng

Câu 3 : Đoạn văn trên viết theo thứ tự nào ? (0,5đ)

A) Theo thứ tự thời gian trước sau B) Theo thứ tự kết quả trước, nguyên nhân sau

 C) Không theo thứ tự nào

Câu 4 : Trong câu : “Vua nâng gươm hướng về phía rùa vàng” có mấy danh từ ? (0,5đ)

A) 01 danh từ ; B) 02 danh từ ; C) 03 danh từ ; D) 04 danh từ

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 6 - Lê Đình Đức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAKPÔ ÑEÀ THI HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2005 – 2006 
TRÖÔØNG THCS CHU VAÊN AN MOÂN : NGÖÕ VAÊN Lôùp 6
Ngöôøi ra ñeà : Leâ Ñình Ñöùc THÔØI GIAN : 90 phuùt
Phaàn I : Traéc nghieäm (4ñieåm)
 Ñoïc ñoaïn vaên sau vaø traû lôøi caùc caâu hoûi baèng caùch khoanh troøn chöõ caùi cuûa caâu traû lôøi ñuùng nhaát :
“  Moät naêm sau khi ñuoåi giaëc Minh, moät hoâm Leâ Lôïi baáy giôø ñaõ laøm vua. Cöôõi thuyeàn roàng quanh hoà Taû Voïng. Nhaân dòp ñoù, Long Quaân sai ruøa thaàn leân ñoøi laïi Göôm thaàn. Khi thuyeàn roàng tieán ra giöõa hoà, töï nhieân coù moät con ruøa lôùn nhoâ ñaàu vaø mai leân khoûi maët nöôùc. Theo leänh vua, thuyeàn ñi chaäm laïi. Ñöùng ôû maïn thuyeàn, vua thaáy löôõi göôm thaàn ñeo beân ngöôøi töï nhieân ñoäng ñaäy. Con Ruøa Vaøng khoâng sôï ngöôøi, nhoâ ñaàu leân cao nöõa vaø tieán veà phía thuyeàn vua. Noù ñöùng noåi treân maët nöôùc vaø noùi : “Xin beä haï hoaøn göôm laïi cho Long Quaân !“.
 ( Söï tích Hoà Göôm – Vaên 6 taäp I)
Caâu 1 : Ñoaïn vaên treân ñöôïc vieát theo phöông thöùc bieåu ñaït chính naøo ? (0,5ñ)
A) Bieåu caûm 	; 	B) Töï söï 	; 	C) Mieâu taû 	;	D) Nghò luaän
Caâu 2 : Ñoaïn vaên treân vieát nhaèm muïc ñích gì ? (0,5ñ)
A) Taû hoà Taû Voïng 	;	B) Keå laïi vieäc Long Quaân sai ruøa vaøng ñoøi laïi thanh göôm
C) Caû hai yù treân ñeàu ñuùng 
Caâu 3 : Ñoaïn vaên treân vieát theo thöù töï naøo ? (0,5ñ)
A) Theo thöù töï thôøi gian tröôùc sau 	B) Theo thöù töï keát quaû tröôùc, nguyeân nhaân sau 
	C) Khoâng theo thöù töï naøo 
Caâu 4 : Trong caâu : “Vua naâng göôm höôùng veà phía ruøa vaøng” coù maáy danh töø ? (0,5ñ)
A) 01 danh töø 	;	B) 02 danh töø 	;	C) 03 danh töø 	;	D) 04 danh töø 
Caâu 5 : Trong caâu : “ Con ruøa vaøng khoâng sôï ngöôøi, nhoâ ñaàu leân cao nöõa vaø tieán veà phía thuyeàn vua “ coù maáy cuïm ñoäng töø (0,5ñ)
A) 01 cuïm ñoäng töø ;	B) 02 cuïm ñoäng töø ; 	C) 03 cuïm ñoäng töø ; D) 04 cuïm ñoäng töø 
Caâu 6 : Trong ñoaïn vaên coù maáy chæ töø ? (0,5ñ)
A) 01 chæ töø ; B) 02 chæ töø ; C) 03 chæ töø 
Caâu 7 : Doøng naøo sau ñaây khoâng phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa ñoäng töø : (0,5ñ)
A) Thöôøng laøm vò ngöõ trong caâu 
B) Coù khaû naêng keát hôïp vôùi : ñaõ, ñang, seõ, cuõng, vaãn, chôù. 
C) Khi laøm chuû ngöõ maát khaû naêng keát hôïp vôùi : ñaõ, seõ, ñang, cuõng, vaãn, chôù.
D) Thöôøng laøm traïng ngöõ trong caâu
Caâu 8 : Trong caùc nhoùm truyeän sau nhoùm naøo thuoäc kieåu keát thuùc coù haäu ? (0,5ñ)
A) Thaïch Sanh, Soï Döøa, Caây buùt thaàn ; B) Em beù thoâng minh, Söï tích hoà Göôm 
 C) Ñeo nhaïc cho meøo, Lôïn cöôùi aùo môùi 
PHAÀN II : Töï luaän : (6ñ)
 Keå chuyeän möôøi naêm sau em veà thaêm laïi maùi tröôøng maø hieän nay em ñang hoïc. Haõy töôûng töôïng nhöõng ñoåi thay coù theå xaûy ra. 
ÑAÙP AÙN
MOÂN : NGÖÕ VAÊN 6
I/ Phaàn traéc nghieäm : (4ñ)
Moãi caâu traû lôøi ñuùng (0,5ñ)
Caâu 1 : 	B	(0,5ñ)	 	Caâu 2 : 	B	(0,5ñ)
Caâu 3 : 	A	(0,5ñ)	 Caâu 4 :	C	(0,5ñ)
Caâu 5 : 	C	(0,5ñ)	 Caâu 6 : 	B	(0,5ñ)
Caâu 7 : 	D	(0,5ñ)	 Caâu 8 :	A	(0,5ñ)
II/ Phaàn töï luaän : (6ñ)
1. Yeâu caàu chung :
- Trình baøy ñuùng theå loaïi vaên theo yeâu caàu cuûa ñeà baøi 
- Dieãn ñaït hay, saùng taïo 
- Baøi laøm ñuû ba phaàn ( thaân baøi, môû baøi, keát luaän )
- Vieát chöõ roõ raøng, saïch ñeïp 
2. Yeâu caàu cuï theå :
a. Môû baøi : - Möôøi naêm sau laø naêm naøo ? Naêm aáy em bao nhieâu tuoåi ? 
 - Lyù do veà thaêm tröôøng sau möôøi naêm xa caùch ( leã khai giaûng, 20/11, 26/3)
b. Thaân baøi : - Tröôùc khi ñeán thaêm tröôøng ( taâm traïng, suy nghó, vieäc laøm )
 - Ñeán thaêm tröôøng :
+ Quang caûnh thay ñoåi ( phoøng hoïc, caây coái, boàn hoa )
+ Nhöõng caûnh coøn giöõ laïi : coång tröôøng, khu nhaø taäp theå 
+ Gaëp gôõ thaày coâ giaùo, baïn beø cuõ ( troø chuyeän, taâm söï )
c. Keát baøi : - Phuùt chia tay löu luyeán vôùi tröôøng, thaày coâ, baïn beø 
- AÁn töôïng saâu ñaäm veà laàn thaêm aáy.
3. Thang ñieåm cuï theå :
a. Ñieåm 5-6 :
- Baøi vieát ñuùng theå loaïi, ñaûm baûo ñaày ñuû boá cuïc ba phaàn 
- Keå coù söï saùng taïo, caûm xuùc
- Loái vaên trong saùng, haáp daãn, loâi cuoán 
- Trình baøy saïch, ñeïp, coù khoa hoïc.
b. Ñieåm 3 – 4:
- Keå ñuùng theå loaïi, ñaûm baûo boá cuïc 
- Thaáu 1 hoaïc 2 yù 
- Dieãn ñaït maïch laïc 
- Sai khoâng quaù 5 loãi chính taû 
c. Ñieåm 1 – 2 :
- Baøi laøm chöa ñi vaøo troïng taâm, thieáu nhieàu yù 
- Boá cuïc khoâng roõ raøng 
- Sai nhieàu loãi chính taû 
d. Ñieåm 0 : Laïc ñeà hoaëc boû giaáy traéng. 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ky_i_mon_ngu_van_lop_6_le_dinh_duc.doc