Đề kiểm tra học kì 2 - Trường THCS Bình Châu năm học: 2009 - 2010 môn: Toán 8

Đề kiểm tra học kì 2 - Trường THCS Bình Châu năm học: 2009 - 2010 môn: Toán 8

I. Lý thuyết: (2 điểm)

 a) Phát biểu định lí về đường phân giác của tam giác.

 b) Áp dụng : Tìm x trong hình vẽ dưới đây, biết AD là đường phân giác của ABC

II. Bài tập: (8 điểm)

Bài 1: (3,0 điểm)

Giải các phương trình sau:

 a) b) x3 -25x = 0 c)

Bài 2: (1,5 điểm)

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 35km/h. Lúc về ô tô chạy với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 7km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 3: (0,5 điểm)

Chứng minh bất đẳng thức sau:

 .

 

doc 4 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 955Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 2 - Trường THCS Bình Châu năm học: 2009 - 2010 môn: Toán 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GD & ÑT BÌNH SÔN MA TRAÄN ÑEÀ KIỂM TRA HOÏC KÌ 2 	
TRÖÔØNG THCS BÌNH CHAÂU 	Năm học: 2009-2010
 Moân: Toaùn 8 -Thôøi gian: 90 phuùt 
Mạch kiến thức
Thông hiểu
Nhận biết
Vận dụng
Tổng
Phương trình bậc nhất một ẩn
(15 tiết)
B.1.a,b
B.2
3
2,0
1,5
3,5
Bất phương trình bậc nhất một ẩn
(8 tiết)
B.1.c
B.3
2
1,0
0,5
1,5
Tam giác đồng dạng 
(17 tiết)
I.a,b 
Hình vẽ (B.5) 
B.5.a,b
B.5.c
5
2,5
1,0
1,0
4,5
Hình lăng trụ - Hình chóp đều
(15 tiết)
B.4
1
0,5
0,5
Tổng
3
5
3
11
3,0
4,0
3,0
10,0
 PHOØNG GD & ÑT BÌNH SÔN ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ 2 -NAÊM HOÏC 2009-2010
TRÖÔØNG THCS BÌNH CHAÂU MOÂN: TOAÙN - LÔÙP 8
 Thôøi gian: 90 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà)
I. Lý thuyết: (2 điểm)
	a) Phát biểu định lí về đường phân giác của tam giác.
	b) Áp dụng : Tìm x trong hình vẽ dưới đây, biết AD là đường phân giác của rABC
II. Bài tập: (8 điểm)
Bài 1: (3,0 điểm) 
Giải các phương trình sau:
	a) 	b) x3 -25x = 0	c) 
Bài 2: (1,5 điểm) 
Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 35km/h. Lúc về ô tô chạy với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 7km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 3: (0,5 điểm) 
Chứng minh bất đẳng thức sau:
	.
Bài 4: (0,5 điểm) 
Cho hình lăng trụ đứng tam giác, chiều cao h = 9cm, đáy là tam giác có độ dài ba cạnh là 3cm, 4cm, 5cm. Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.
Bài 5: (2,5 điểm )
Cho hình thang ABCD (AB//CD), biết AB = 2,5cm; AD = 3,5cm; BD = 5cm và .
s
	a) Chứng minh rằng ADB BCD;
	b) Tính BC;
	c) Tính tỉ số diện tích của ADB và BCD.
------------------------------------------------------------------------------------------
(Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm)
PHOØNG GD & ÑT BÌNH SÔN HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ 2
 TRÖÔØNG THCS BÌNH CHAÂU NAÊM HOÏC: 2009-2010
 Moân: Toaùn - Lôùp 8
Baøi
Noäi dung cô baûn
Ñieåm
I/ LÍ THUYEÁT:
a) Trong moät tam giaùc, ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc chia caïnh ñoái dieän thaønh hai ñoaïn thaúng tæ leä vôùi hai caïnh keà hai ñoaïn aáy.
b) Vì AD laø ñöôøng phaân giaùc cuûa neân theo tính chaát ñöôøng phaân giaùc cuûa tam giaùc ta coù: 
1,0
1,0
1
II/ BAØI TAÄP:
a) 
 4x - 2 = 12 - 3x 
 7x = 14
 x = 2
b) x3 -25x = 0 x(x2 - 25) = 0 
 x(x - 5)(x + 5) = 0
 x = 0; x = 5 hoaëc x = -5
Phöông trình coù taäp nghieäm: S = {0; 5; -5}
c) 
* Khi x + 3 0 x - 3 
Ta coù phöông trình: x + 3 = 3x - 1x - 3x = - 1 - 3
 - 2x = -4
 x = 2 (tmñk)
* Khi x + 3 < 0 x < - 3 
Ta coù phöông trình: - x - 3 = 3x - 1- x - 3x = - 1 + 3
 - 4x = 2
 (khoâng tmñk)
Vaäy phöông trình coù nghieäm x = 2
1,0
1,0
0,5
0,5
2
Goïi x (km) laø quaõng ñöôøng AB. (ñk: x > 0)
Thôøi gian ñi töø A ñeán B laø: (h)
Thôøi gian ñi töø B veà A laø: (h)
Vì thôøi gian veà ít hôn thôøi gian ñi laø 30 phuùt (h) neân ta coù phöông trình: 6x - 5x = 105 x = 105 (tmñk)
Vaäy quaõng ñöôøng AB daøi 105 km.
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
3
AÙp duïng baát ñaúng thöùc: x2 + y2 2xy
Ta coù: 
 Töông töï: 
 vaø: 
Coäng töøng veá 3 baát ñaúng thöùc treân, ta ñöôïc: 
0,5
4
Dieän tích xung quanh cuûa hình laêng truï ñöùng laø:
Sxq = (3 + 4 + 5)= 108 (cm2)
0,5
5
A
B
C
D
a) Ta coù: (gt)
vaø AB // CD (so le trong)
s
Vaäy: rADB rBCD
s
b) Vì rADB rBCD neân 
s
c) Vì rADB rBCD neân 
Veõ hình ñuùng
0,5
0,5
0,5
1,0
---------------------------------------------------------------------------------
*Ghi chuù: 
- Moïi caùch giaûi khaùc, neáu ñuùng vaãn cho ñieåm toái ña;
- Toång ñieåm cuûa toaøn baøi laøm troøn ñeán 0,5 ñieåm (Ví duï: 8,25 ñieåm laøm troøn thaønh 8,5 ñieåm; 8,75 ñieåm laøm troøn thaønh 9,0 ñieåm ...)

Tài liệu đính kèm:

  • doc1.K2(09-10).doc