Đề kiểm tra 45p học kì I Giáo dục công dân Lớp 8 - Năm học 2009-2010 - Trường THCS Tiên Thắng

Đề kiểm tra 45p học kì I Giáo dục công dân Lớp 8 - Năm học 2009-2010 - Trường THCS Tiên Thắng

Nội dung chủ đề

Các cấp độ của tư duy

(mục tiêu)

Nhận biết Thông hiểu

Vận dụng

A. Xác định được biểu hiện của tôn trọng lẽ phải

B. Dựa vào kiến thức đã học để xác định những

học sinh có khả năng sáng tạo

C. Xác định được biểu hiện của giữ chữ tín

D. Xác định được ý kiến không đúng về tình bạn

Đ. Xác định được biểu hiện tôn trọng người

khác, tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, tình

bạn, hoạt động chính trị - xã hội.

 

doc 3 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 526Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45p học kì I Giáo dục công dân Lớp 8 - Năm học 2009-2010 - Trường THCS Tiên Thắng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 8
 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung chủ đề
Các cấp độ của tư duy
(mục tiêu)
Nhận biết	Thông
hiểu
Vận
dụng
A. Xác định được biểu hiện của tôn trọng lẽ phải 
B. Dựa vào kiến thức đã học để xác định những
học sinh có khả năng sáng tạo
C. Xác định được biểu hiện của giữ chữ tín
D. Xác định được ý kiến không đúng về tình bạn 
Đ. Xác	định	được biểu hiện tôn trọng người
khác, tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, tình
bạn, hoạt động chính trị - xã hội.
Câu 1 TN
(0,5 điểm)
Câu 2 TN
(0,5 điểm)
Câu 3 TN
(0,5 điểm)
Câu 4 TN
(0,5 điểm)
Câu 5 TL
 (1 điểm)
E. Nhận biết thế nào là tôn trọng và học hỏi các
dân tộc khác, lấy ví dụ trong đời thường về tôn
trọng và học hỏi các dân tộc khác. 
G. Nhận biết	đượ quyền và nghĩa vụ của con
cháu	đối với cha mẹ, ông bà ; kể	được một
gương sáng về thực hiện quyền này, rút ra bài
học cho bản thân 
H. Vận dụng kiến thức	để giải quyết 1 tình
huống tôn trọng người khác xảy ra trong cuộc
sống .
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1 
Câu 1 TL
 (1 điểm)
Câu 2 TL
(0,5 điểm)
2
1,5
15%
Câu 1 TL
 (1 điểm)
6
4
40%

Câu 2 TL
(1,5
điểm)
Câu 3 TL
 (3 điểm)
2
4,5
45%
Trường THCS Tiên Thắng 	Thöù 3 ngaøy 15 thaùng 12 naêm 2009. 
Hoï vaø Teân:	
Lôùp 8 KIEÅM TRA HOÏC KYØ I 
.	Môn GDCD 45 phút 
Điểm	
Lời phê 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
 Câu1 0,5đ; Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải ? (hãy khoanh
tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được.
B Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí.
C. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông
 Câu2 0,5 đ;Câu nào trong những câu sau đây là đúng về khả năng sáng tạo của học
sinh ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Học sinh học lực trung bình không thể có khả năng sáng tạo.
B. Chỉ học sinh có học lực khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo.
C. Mọi học sinh đều có khả năng sáng tạo.
Câu3 0,5 đ;Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn;Giữ chữ tín là;
A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện.
B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng. 
C. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp.
lCâu 4 0,5 đ;Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về tình bạn ? (hãy khoanh tròn
chữ cái trước câu em chọn)
A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.
B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.
C Có tình bạn khác giới trong sáng lành mạnh.
Câu5 Nối ý cột trái (A) với ý ở cột phải (B) sao cho đúng:
I
II
Ý nối
A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.
1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
A -
B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.
2. Hoạt động chính trị - xã hội
C Có tình bạn khác giới trong sáng lành mạnh.
3. Tôn trọng người khác
4. Tình bạn trong sáng, lành mạnh
A
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu1 2điểm;Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết thế nào là tôn trọng và học hỏi các
dân tộc khác. Nêu 4 ví dụ về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
Câu2 2 điểm;Pháp luật nước ta có quy định gì về quyền, nghĩa vụ của con, cháu đối với
cha mẹ, ông bà? Hãy kể tóm tắt một gương sáng về việc thực hiện tốt quyền và
nghĩa vụ này . Em rút ra bài học gì từ tấm gương đó ?
Câu3 ,3điểm Cho tình huống sau:
Đã 23h, Hoà vẫn bật nhạc to. Bác Trung chạy sang bảo:
- Cháu nghe nhạc nhỏ thôi để hàng xóm còn ngủ.
 Theo em, Hoà có thể có các cách ứng xử như thế nào? Nếu là Hoà, em sẽ chọn cách nào? Vì sao?

Tài liệu đính kèm:

  • docCD 8 hoc ki I.doc