Đề kiểm tra 1 tiết (tiết 16) môn: Hóa học 8 - Đề 6 - Năm học: 2010 - 2011 - Trường THCS Mường Nhà

Đề kiểm tra 1 tiết (tiết 16) môn: Hóa học 8 - Đề 6 - Năm học: 2010 - 2011 - Trường THCS Mường Nhà

I.Trắc nghiệm(4 điểm)

Câu 1:( 4 điểm) Khoanhtròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất trong các câu sau đây:

1.Dãy chất nào gồm toàn là đơn chất:

a. H2O, O2, H2, Al c. O2, H2, Cu, Al

b. CuO, O2, C, Fe d. O2, H2, Fe, HCl

2. Dãy chất nào toàn là hợp chất:

 a. H2O, H2S, CaO, NaCl b. H2O, CuO, H2, HCl

 c. O2, N2,HCl, H2 d. H2S, CaO, P2O5, H2

3. Chất nước được cấu tạo từ mấy nguyên tố hóa học?

 a. 1 b. c. 3 d. 2

4. Biết Y có hóa trị III. Vậy công thức hóa học của oxit Y là:

 a. YO b. Y2O3 c. YO2 d. Y2O

5. Kí hiệu hóa học của các nguyên tố: Nhôm, đồng, sắt, ôxi lần lượt là:

 a. Al, O, Cu, Fe b. Cu, Al, Fe, O

 c. Al, Fe, O, Cu d. Al, Cu, Fe, O

6. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt:

 a.p b. n c. e d. e ngoài cùng

7. Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16. Vậy X có số e trong nguyên tử là:

 a. 11 b. 16 c. 13 d. 17

 

doc 2 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 793Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết (tiết 16) môn: Hóa học 8 - Đề 6 - Năm học: 2010 - 2011 - Trường THCS Mường Nhà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Mường Nhà
Lớp: 8A....
Họ và tờn:.................................
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (TIẾT 16)
MễN: HểA HỌC 8- Đề 6
Năm học: 2010-2011
 BGH duyệt
 Điểm	 Lời phờ của thầy, cụ giỏo
I.Trắc nghiệm(4 điểm)
Câu 1:( 4 điểm) Khoanhtròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất trong các câu sau đây:
1.Dãy chất nào gồm toàn là đơn chất:
a. H2O, O2, H2, Al	c. O2, H2, Cu, Al	
b. CuO, O2, C, Fe	d. O2, H2, Fe, HCl 
2. Dãy chất nào toàn là hợp chất:
	a. H2O, H2S, CaO, NaCl	b. H2O, CuO, H2, HCl
	c. O2, N2,HCl, H2	d. H2S, CaO, P2O5, H2
3. Chất nước được cấu tạo từ mấy nguyên tố hóa học?
	a. 1	b. 	c. 3	d. 2
4. Biết Y có hóa trị III. Vậy công thức hóa học của oxit Y là:
	a. YO	b. Y2O3 	c. YO2	d. Y2O 
5. Kí hiệu hóa học của các nguyên tố: Nhôm, đồng, sắt, ôxi lần lượt là:
	a. Al, O, Cu, Fe	b. Cu, Al, Fe, O	
	c. Al, Fe, O, Cu	d. Al, Cu, Fe, O	
6. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt:
	a.p	b. n	c. e	d. e ngoài cùng
7. Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16. Vậy X có số e trong nguyên tử là:
	a. 11	b. 16	c. 13	d. 17
8. Muốn tách muối ra khỏi hỗn hợp muối cát ta là như thế nào.
	a. Hòa hỗn hợp vào nước	 b. Gạn lọc lấy đung dịch nước muối
	c. Đun sôi phần dung dịch	 d. Cả a,b,c
Câu2( 3 điểm) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau.( Biết Ca = 40, Cl = 35,5, O= 16, C=12, Cu=64, S=32)
a. Đồng clorua tạo bởi: 1 Cu, 2 Cl	b.Canxi Sunfat tạo bởi: 1Ca,1S,4 O
c. Khí Lưu huỳnh điôxit tọa bởi: 1S, 2O
Câu 3(3 điểm) Lập phương trình hóa học(theo các bước) của các hợp chất sau:
a. P(III) và H	b. Ca(II) và(OH)(I)	c. Fe(II) và O
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM (TIẾT 16)
MễN: HểA HỌC 8- Đề 6
Năm học: 2010-2011
BGH duyệt 
I.Trắc nghiệm(4đ)
Câu 1 Mỗi ý khoanh đúng được 0,5 điểm
1 – c	2 – a	3 – d	4 – b	5 – d
6 – a	7 – b	8 – d
II. Tự luận(6 điểm)
Câu 2. Mỗi câu làm đúng được 1 điểm
CuCl 2= 134 (đvC)
CaSO4= 136(đvC)
SO2 = 64(đvC)
Câu 3(3 điểm)
a.PxIIIHyI x.III = y.I	(0,25)	
	 x/y = I/III = 1/3	(0,25)	
 	 PH3	(0,5)	
b.CaxII (OH)yI x.I = y.II	(0,25)	
	 x/y = I/II = 1/2 	(0,25)	
 	Ca(OH)2	(0,5)	
c.FexIIIOyII x.II = y.II	(0,25)	
	 x/y = II/II = 1/1	(0,25)	
 	 FeO	(0,5)	

Tài liệu đính kèm:

  • docDe 6.doc