Bài giảng Số học Lớp 6 - Tiết 59: Quy tắc chuyển vế

Bài giảng Số học Lớp 6 - Tiết 59: Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” đổi thành dấu “+”

* Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 2 = - 6

b) x - (- 4) = 1

Giải

a) x - 2 = - 6

x = - 6

x = - 4

b) x - (- 4) = 1

x + 4 = 1

x = 1

x = - 3

 

ppt 13 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 29/11/2021 Lượt xem 156Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Số học Lớp 6 - Tiết 59: Quy tắc chuyển vế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số học 6 
Tiết 59 
Quy tắc chuyển vế 
Kiểm tra bài cũ 
 Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “+”, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “-” ? 
Bài tập: Tính hợp lý 
( 35 + 67) + ( 234 - 67 – 35) 
(2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88) 
Giải 
( 35 + 67 ) + ( 234 - 67 – 35) 
= 35 + 67 + 234 – 67 – 35 
= 35 – 35 + 67 – 67 + 234 
= 0 + 0 + 234 
= 234 
(- 2007 - 15 + 88) - ( - 15 + 88) 
= - 2007 – 15 + 88 + 15 – 88 
= 15 - 15 + 88 - 88 - 2007 
= 0 + 0 - 2007 
= - 2007 
Thứ 7, ngày 29 tháng 12 năm 2007 
Tiết 59 
Đ 9. Quy tắc chuyển vế 
1. Tính chất của đẳng thức: 
?1 
Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra nhận xét gì ? 
Nếu a = b thì a + c = b + c 
Nếu a + c = b + c thì a = b 
Nếu a = b thì b = a 
2. Ví dụ: 
Tìm số nguyên x, biết: x - 2 = - 3 
Giải 
x – 2 = - 3 
x – 2 = - 3 
x = - 3 + 2 
x = - 1 
?2 
Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = - 2 
Giải 
x + 4 = - 2 
x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4) 
x = - 2 + (- 4) 
x = - 6 
Tiết 59 
Đ 9. Quy tắc chuyển vế 
1. Tính chất của đẳng thức: 
+ 2 
+ 2 
2. Ví dụ: 
Tìm số nguyên x, biết: x - 2 = - 3 
Giải 
x – 2 = - 3 
x – 2 = - 3 
x = - 3 + 2 
x = - 1 
?2 
Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = - 2 
Giải 
x + 4 = - 2 
x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4) 
x = - 2 + (- 4) 
x = - 6 
Tiết 59 
Đ 9. Quy tắc chuyển vế 
1. Tính chất của đẳng thức: 
+ 2 
+ 2 
2. Ví dụ: 
3. Quy tắc chuyển vế: 
 Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” đổi thành dấu “+” 
* Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết: 
a) x - 2 = - 6 
b) x - (- 4) = 1 
Giải 
a) x - 2 = - 6 
x = - 6 
x = - 4 
b) x - (- 4) = 1 
x + 4 = 1 
x = 1 
x = - 3 
Tiết 59 
Đ 9. Quy tắc chuyển vế 
1. Tính chất của đẳng thức: 
2 
+ 
4 
- 
?3 
Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (- 5) + 4 
Giải 
x + 8 = (- 5) + 4 
x + 8 = - 1 
x = - 1 - 8 
x = - 9 
Gọi x là hiệu của a và b. Ta có x = a - b 
á p dụng quy tắc chuyển vế: 
Ngược lại nếu có: x + b = a 
Vậy hiệu (a – b) là một số x mà khi lấy x cộng với b sẽ được a hay phép trừ là phép toán ngược của phép cộng 
Theo quy tắc chuyển vế thì x = a - b 
x + b = a 
Bài 61 ( SGK/87) 
Tìm số nguyên x, biết: 
a) 7 – x = 8 – (- 7) 
b) x – 8 = ( - 3) - 8 
Giải 
a) 7 - x = 8 - (- 7) 
7 - x = 8 + 7 
- x = 8 
x = - 8 
b) x – 8 = ( - 3) - 8 
x - 8 = - 3 - 8 
x = - 3 
(cộng hai vế với -7) 
(cộng hai vế với 8) 
Bài 64 (SGK/87) 
Cho a  Z. Tìm số nguyên x, biết: 
a) a + x = 5 
b) a – x = 2 
Giải 
a) a + x = 5 
x = 5 - a 
b) a – x = 2 
a – 2 = x 
x = a – 2 
Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích 
STT 
Câu 
Đúng 
Sai 
1 
x - 45 = - 12 
 x = - 12 + 45 
2 
x -12 = 9 - 7 
 x = 9 - 7 -12 
3 
2 - x = 17 - 5 
 - x = 17 - 5 - 2 
4 
5 – x = - 8 
 x = - 8 - 5 
x 
x 
x 
x 
Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích 
STT 
Câu 
Đúng 
Sai 
1 
x - 45 = - 12 
 x = - 12 + 45 
2 
x -12 = 9 - 7 
 x = 9 - 7 -12 
3 
2 - x = 17 - 5 
 - x = 17 - 5 - 2 
4 
5 – x = - 8 
 x = - 8 - 5 
x 
x 
x 
x 
Hướng dẫn về nhà 
Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế 
Làm bài tập số 62, 63, 65, 66 (SGK/87) 
2. Ví dụ: 
3. Quy tắc chuyển vế: 
 Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” đổi thành dấu “+” 
* Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết: 
a) x - 2 = - 6 
b) x - (- 4) = 1 
Giải 
a) x - 2 = - 6 
x = - 6 + 2 
x = - 4 
b) x - (- 4) = 1 
x + 4 = 1 
x = 1 - 4 
x = - 3 
?3 
Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (- 5) + 4 
Giải 
x + 8 = (- 5) + 4 
x + 8 = - 1 
x = - 1 - 8 
x = - 9 
Tiết 59 
Đ 9. Quy tắc chuyển vế 
1. Tính chất của đẳng thức: 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_so_hoc_lop_6_tiet_59_quy_tac_chuyen_ve.ppt