Bài giảng Số học Lớp 6 - Luyện tập - Vương Thị Hường

Bài giảng Số học Lớp 6 - Luyện tập - Vương Thị Hường

6. Bài 158 trang 60 SGK:

Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây. Mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200.

Giải:

Gọi số cây mỗi đội phải trồng là a.

Theo đề bài ta có a là BC(8 , 9) và

Vì 8 và 9 nguyên tố cùng nhau nên BCNN(8 , 9) = 8.9 = 72

BC(8 ,9) = B(72) = { 0; 72; 144; 216; 288 ; .}

Vậy số cây mỗi đội phải trồng là 144 cây

Nên a = 144

 

ppt 17 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 29/11/2021 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Số học Lớp 6 - Luyện tập - Vương Thị Hường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÚC CÁC EM CÓ MỘT TIẾT HỌC § Çy THÚ VỊ! 
GV: V­¬ng ThÞ H­êng 
TR­êng THCS AN L©m 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
a 
8 
15 
10 
b 
9 
30 
12 
BCNN(a,b ) 
60 
30 
72 
Bµi 1 : §iÒn sè vµo « trèng cho ® óng . 
* §Ó t×m BCNN(8,9) = 72 em lµm thÕ nµo ? 
*T¹i sao BCNN(15,30) = 30? 
* NÕu c¸c sè ®· cho tõng ®«i mét nguyªn tè cïng nhau th × BCNN cña chóng lµ tÝch cña c¸c sè ® ã . 
* Trong c¸c sè ®· cho , nÕu sè lín nhÊt lµ béi cña c¸c sè cßn l¹i th × BCNN lµ sè lín nhÊt ® ã . 
Em t×m BCNN(10,12) = 60 thÕ nµo ? 
1. Muèn t×m BCNN cña hai hay nhiÒu sè lín h¬n 1, ta lµm nh ­ sau : 
 B­íc 1: Ph©n tÝch mçi sè ra thõa sè nguyªn tè . 
 B­íc 2: Chän c¸c thõa sè nguyªn tè chung vµ riªng . 
 B­íc 3: LËp tÝch c¸c thõa sè ®· chän , mçi thõa sè lÊy víi sè mò lín nhÊt cña nã . TÝch ® ã lµ BCNN ph¶i t×m . 
2. Cách tìm BC th «ng qua BCNN : 
 - T×m BCNN. 
 - T×m béi cña BCNN. 
VËy t×m BCNN ®Ó lµm g×? Cã t¸c dông g× trong thùc tÕ ? 
Khi nµo ph¶i t×m BC, khi nµo th × t×m BCNN? 
? 
a 
8 
15 
10 
b 
9 
30 
12 
BCNN(a,b ) 
72 
30 
60 
LUYỆN TẬP 2 
Béi chung nhá nhÊt 
LUYỆN TẬP 2: 
BCNN 
1. Bài 193 ( SBT T.25) 
T×m c¸c béi chung cã ba ch ÷ sè cña 63, 35, 105. 
H­íng dÉn 
T×m BCNN(63, 35, 105) =? 
BC(63, 35, 105) = B( ) = {0; ... ;  ;  ;...;... } ( 3) 
V× c¸c BC cÇn t×m cã 3 ch ÷ sè 
nªn ta cã ®¸p sè: (4) 
1 
 63 =. ; 35 = ; 105 = .. (1) 
5.7 
3.5. 7 
945 
630 
315 
315 
315, 630, 945. 
1260 
VËy BCNN(63, 35, 105) =  = 315 (2) 
Lêi gi¶i 
 X 21 
X 12 
 X 28 
BC (12, 21, 28) 
X lµ 
? 
LUYỆN TẬP 2: 
BCNN 
2. Bài 156 ( T. 60 SGK): 
Tìm số tự nhiên x biết rằng 
và 150 < x < 300 
x là . của 12; 21 và 28? 
Giải : 
Theo đề bài ta có x BC (12,21,28) và 150 < x < 300 
21 = 3 . 7 
BCNN(12, 21, 28) = = 84 
BC(12, 21, 28) = B(84) = { 0; 84; 168; 252; 336;  } 
Vì 150 < x < 300 nên 
1 
vµ x cã hai ch ÷ sè 
LUYỆN TẬP 2: 
BCNN 
3. Bài to¸n 
Tìm số tự nhiên x cã hai ch ÷ sè biết rằng : 
1 
§¸p sè ? 
§¸p sè : x = 84 
LUYỆN TẬP 2: BCNN 
4. Bài 157 trang 60 SGK: 
 Hai bạn An và Bích cùng học một trường nhưng ở 2 lớp khác nhau . An cứ 10 ngày lại trực nhật , BÝch cứ 12 ngày lại trực nhật . Lần đầu cả 2 bạn cùng trực nhật vào một ngày . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì 2 bạn lại cùng trực nhật ? 
Giải : 
Gọi số ngày ít nhất hai bạn lại cùng trực nhật là a . 
Theo đề bài ta có a là .. 
BCNN(10, 12) 
10 = 2 . 5 
BCNN (10, 12) = 
 = 60 
Vậy sau ít nhất 60 ngày thì 2 bạn lại cùng trực nhật . 
2 
LUYỆN TẬP 2: BCNN 
5. Bài 192 (SBT. T25) 
Hai b¹n Tïng vµ H¶i cïng ® Õn th ­ viÖn ® äc s¸ch . Tïng cø 8 ngµy ® Õn th ­ viÖn mét lÇn , H¶i 10 ngµy mét lÇn . LÇn ® Çu c¶ hai b¹n cïng ® Õn th ­ viÖn vµo mét ngµy . Hái sau Ýt nhÊt bao nhiªu ngµy th × hai b¹n l¹i cïng ® Õn th ­ viÖn ? 
2 
Thay ® æi c«ng viÖc ta cã bµi to¸n kh¸c ? 
? 
LUYỆN TẬP 2: BCNN 
6. Bài 158 trang 60 SGK: 
Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau . Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây . Mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây . Tính số cây mỗi đội phải trồng , biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200. 
VËy sè c©y mçi ® éi ph¶i trång lµ sè thÕ nµo víi 8 vµ 9? 
Giải : 
Gọi số cây mỗi đội phải trồng là a . 
Theo đề bài ta có a là BC(8 , 9) và 
Vì 8 và 9 nguyên tố cùng nhau nên BCNN(8 , 9) = 8.9 = 72 
Nên a = 144 
BC(8 ,9) = B(72) = { 0; 72; 144 ; 216; 288 ;..} 
Vậy số cây mỗi đội phải trồng là 144 cây . 
VÒ nh µ 
C¸ch t×m BCNN : 
Ph©n tÝch c¸c sè ra TSNT. 
Chän c¸c TSNT chung vµ riªng . 
LËp tÝch c¸c TS ®· chän , mçi TS lÊy víi sè mò lín nhÊt cña nã . TÝch ® ã lµ BCNN ph¶i t×m 
2. §Æc biÖt : C¸c sè tõng ®«i nguyªn tè cïng nhau th × BCNN lµ tÝch cña c¸c sè ® ã . 
3. Th«ng th­êng : T×m BC ( lµ béi cña BCNN) 
  
 T×m BCNN 
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 
LỊCH CAN CHI 
Gi¸p 
Ê t 
BÝnh 
§ inh 
MËu 
KØ 
Canh 
T©n 
Nh©m 
QuÝ 
Gi¸p 
Ê t 
TÝ 
Söu 
DÇn 
M·o 
Th×n 
TÞ 
Ngä 
Mïi 
Th©n 
DËu 
TuÊt 
Hîi 
Can 
Chi 
+ 
Năm âm lịch 
Cứ 10 năm thì Gi¸p lại được lặp lại 
Cứ 12 năm thì TÝ lại được lặp lại 
BCNN (10, 12) = 60 
Vậy cø sau 60 năm thì Gi¸p TÝ mới được lặp lại 
3 
Có 10 Can 
Có 12 Chi 
Tên của các năm âm lịch khác cũng được lặp lại sau 60 năm . 
N¨m nay lµ n¨m KØ Söu . VËy ® Õn n¨m bao nhiªu gÇn nhÊt còng lµ n¨m KØ Söu ? 
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 
N¨m nay lµ 2009 
n¨m 2069 lµ n¨m KØ Söu 
+ 60 
N¨m nay(2009) lµ n¨m KØ Söu . VËy n¨m KØ Söu ®· qua gÇn nhÊt lµ n¨m bao nhiªu ? 
N¨m nay lµ 2009 
n¨m 1949 lµ n¨m KØ Söu 
- 60 
THÂN ÁI 
CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM! 
Chóc c¸c em häc giái ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_so_hoc_lop_6_luyen_tap_vuong_thi_huong.ppt