Bài giảng Ngữ văn 6 - Tiết 39: Ếch ngồi đáy giếng

Bài giảng Ngữ văn 6 - Tiết 39: Ếch ngồi đáy giếng

*Truyện ngụ ngôn :Loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần,mượn truyện về loài vật,đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió,kín đáo chuyện con người,nhằm khuyên nhủ,răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

 

ppt 21 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 607Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 6 - Tiết 39: Ếch ngồi đáy giếng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người thực hiện: Trần Minh TiếnTiết 39:ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNGNhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh về tham dự tiết học:Ngữ văn 61 Câu hỏi: Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện cổ tích “Ông lão đánh cá và con cá vàng”?KIỂM TRA BÀI CŨ: Trả lời: Truyện ca ngợi lòng biết ơn đối với những người nhân hậu và nêu bài học đích đáng cho những kẻ tham lam ,bội bạc.2Chú bé chăn cừuCon quạ thông minhHòn bi veCâu chuyện bó đũaThỏ và RùaVe sầu và kiến3ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNGI.Đọc –Tìm hiểu chung:1. §äc:2.Tìm hiểu chú thích:*Truyện ngụ ngôn :Loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần,mượn truyện về loài vật,đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió,kín đáo chuyện con người,nhằm khuyên nhủ,răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống. Văn bản này có thể chia làm mấy phần ?Nêu nội dung từng phần ?- Chia 2 phần: + Phần 1: Từ đầu  "như một vị chủa tể" : Ếch khi ở trong giếng. + Phần 2: Còn lại: Ếch khi ra khỏi giếng.Em hiểu thế nào là truyện ngụ ngôn ?3.Bố cục:Văn bản:(Truyện ngụ ngôn)4II.Tìm hiểu văn bản:I.Đọc-Tìm hiểu chung:2.Chú thích.3.Bố cục.1.Đọc.ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNGTruyện ngụ ngôna,Ếch khi ở trong giếng.Văn bản:1.Nội dung.5II.Tìm hiểu văn bản:a,Ếch khi ở trong giếng:- Cuéc sèng: + Sống cuøng nhöõng con vaät beù nhoû khaùc.  Ñôn giaûn, chaät heïp, kh«ng thay ®æi.Câu hỏi:Cuộc sống của Ếch ở trong giếng là một cuộc sống như thế nào ?1.Nội dung.6a,Ếch khi ở trong giếng: -Cuộc sống: + Cuøng nhöõng con vaät beù nhoû khaùc.  Ñôn giaûn, chaät heïp, khoâng thay ñoåi. + Töôûng trôøi baèng caùi vung + Oai nhö moät vò chuùa teå.  Hieåu bieát noâng caïn, tính huyeânh hoang.  Moâi tröôøng haïn heïp deã khieán ngöôøi ta kieâu ngaïo, khoâng bieát thöïc chaát veà mình. II.Tìm hiểu văn bản:Câu hỏi:Với cuộc sống như vậy Ếch tự thấy mình như thế nào?Thảo luận:Hình ảnh con Ếch với sự hiểu biết nông cạn và tính cách kiêu ngạo,tác giả dân gian nhằm ám chỉ cho chúng ta biết điều gì ?1.Nội dung.7 b,Ếch khi ra khỏi giếng.II.Tìm hiểu văn bản:I.Đọc-Tìm hiểu chung:1.Đọc.ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNGa,Ếch khi ở trong giếng.Văn bản:1.Nội dung.2.Chú thích.3.Bố cục.(Truyện ngụ ngôn)8b,Ếch khi ra khỏi giếng. -Trêi m­a to, Õch ra khái giÕng. -Kh«ng gian: réng lín. -Cö chØ: nh©ng nh¸o, kh«ng thÌm ®Ó ý ®Õn xung quanh.Kiªu ng¹o vµ chñ quan.Kết cục:II.Tìm hiểu văn bản:a,Ếch khi ở trong giếngCâu hỏi :Ếch đã ra khỏi giếng bằng cách nào ?Câu hỏi:khi ra khỏi giếng lúc này có gì thay đổi về hoàn cảnh sống của Ếch ?Câu hỏi:Khi ra khỏi giếng Ếch có cử chỉ như thế nào ?1.Nội dung.9 Õch bÞ mét con tr©u ®i qua giÉm bÑp. Kh«ng nhËn thøc râ giíi h¹n cña m×nh sÏ bÞ thÊt b¹i th¶m h¹i.*Kết cục: Câu hỏi: Qua kết cục câu chuyện dân gian muốn khuyên con người điều gì ?10 Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện ?I.Đọc-Tìm hiểu chung:ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNGII.Tìm hiểu văn bản:Văn bản:1.Nội dung.2. Nghệ thuật: -Cách nói bằng ngụ ngôn ,cách giáo huấn tự nhiên ,đặc sắc. - Mượn chuyện loài vật để khuyên răn con người. -Xây dựng hình tượng gần gũi với đời sống -Cách kể bất ngờ ,hài hước kín đáo3. Ý nghĩa của truyện : - Phê phán kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huyênh hoang ,chủ quan ,kiêu ngạo. - Khuyên nhủ con người phải mở rộng tầm hiểu biết trong mọi hoàn cảnh.Theo em, câu chuyện ngụ ngôn "Ếch ngồi đáy giếng" ngụ ý phê phán và khuyên răn chúng ra điều gì?(Truyện ngụ ngôn)11 	Ñònh nghóa truyeän nguï ngoân: Lµ lo¹i truyÖn, kÓ b»ng v¨n xu«i hoÆc v¨n vÇn, m­în chuyÖn loµi vËt, ®å vËt hoÆc vÒ chÝnh con ng­êi ®Ó nãi bãng giã, kÝn ®¸o chuyÖn con ng­êi, nh»m khuyªn nhñ, r¨n d¹y ng­êi ta bµi häc nµo ®ã trong cuéc sèng.	Töø caâu truyeän veà caùch nhìn theá giôùi beân ngoaøi chæ qua mieäng gieáng nhoû heïp cuûa chuù eách, truyeän EÁch ngoài ñaùy gieáng nguï yù pheâ phaùn nhöõng keû hieåu bieát caïn heïp maø laïi hueânh hoang, khuyeân nhuû ngöôøi ta phaûi coá gaéng môû roäng taàm hieåu bieát cuûa mình , khoâng ñöôïc chuû quan, kieâu ngaïo.	 Thaønh ngöõ : “EÁch ngoài ñaùy gieáng”.* Ghi nhí: (SGK – 101)12§äc.ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG2.Tìm hiểu chú thích.3.Bố cục.I.Đọc-Tìm hiểu chung:II.Tìm hiểu văn bản. 2.NghÖ thuËt. 3.Ý nghĩa của truyện.III.Luyện tập:Văn bản:1.Nội dung.(Truyện ngụ ngôn)13 Những đối tượng nào có thể trở thành nhân vật trong truyện ngụ ngôn ? A. Con người. B. Đồ vật. C. Con vật. D. Cả ba đối tượng trên.Câu hỏi 1:III.Luyện tập:D14Mục đích của truyện ngụ ngôn là gì ? A. Kể chuyệnB. Phản ánh cuộc sống.C. Truyền đạt kinh nghiệm.D. Gửi gắm tư tưởng ,giáo dục con người.Câu hỏi 2:III.Luyện tập:D15 EÁch cöù töôûng baàu trôøi treân ñaàu chæ beù baèng _____ _______ maø noù thì oai nhö moät vò _____ ___ . Noù _______ ______ nhìn leân baàu trôøi chaû theøm ñeå yù ñeán xung quanh neân bò moät con traâu ñi qua _____ _____. Hai caâu vaên quan troïng neâu leân noäi dung yù nghóa truyeän:chieác vungchuùa teånhaâng nhaùogiaãm beïpBaøi taäp 1: (SGK - 101) III.Luyện tập:16C©u hái 5 Em hãy nêu một số hiện tượng trong cuộc sống (hoặc trong lớp ) ứng với thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”III.Luyện tập :17Keå laïi truyeän18-.§äc:ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG2.Tìm hiểu chú thích:3.Bố cục:I.Đọc-Tìm hiểu chung:2.Nghệ thuật3.Ý nghĩa của truyện.III.Luyện tập:II.Tìm hiểu văn bản.1.Nội dung.Hướng dẫn:Văn bản:-Đọc kĩ truyện. Tập kể diễn cảm câu chuyện.- Học bài theo nội dung bài học.Đọc thêm các truyện ngụ ngôn khác.- Soạn và tìm hiểu nội dung bài tiếp "Thầy bói xem voi".(Truyện ngụ ngôn)19thÇy bãi xem voi20KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE ,THÀNH ĐẠT.BÀI HỌC Đà KẾT THÚC21

Tài liệu đính kèm:

  • pptEch_ngoi_day_gieng.ppt