Bài giảng môn Vật lí Lớp 8 - Tiết 8: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Bài giảng môn Vật lí Lớp 8 - Tiết 8: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng

Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình thành bình và các vật ở trong lòng nó

II. Công thức tính áp suất chất lỏng

: áp suất ở đáy cột chất lỏng.

d: trọng lượng riêng của chất lỏng.

h: là chiều cao của cột chất lỏng

Vậy:

p = d.h

Đơn vị:

p: Pascal (Pa).

d: Newton trên mét khối (N/m3).

h: mét (m).

1Pa = 1 N/

ppt 19 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 471Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Vật lí Lớp 8 - Tiết 8: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xin chµo c¸c thÇy c« vµ c¸c em ®· ®Õn víi giê häc. Tr­êng THCS Thị CầuM«n: VËt Lý – Lãp 8KiÓm tra bµi cò1) §Þnh nghÜa ¸p lùc? T¸c dông cña ¸p lùc phô thuéc vµo g× ?Tr¶ lêi:- ¸p lùc lµ lùc Ðp cã ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt bÞ Ðp.- T¸c dông cña ¸p lùc phô thuéc vµo ®é lín cña ¸p lùc vµ diÖn tÝch bÞ Ðp2) §Þnh nghÜa ¸p suÊt ? ViÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt ? Nªu tªn vµ ®¬n vÞ cña tõng ®¹i l­îng cã trong c«ng thøc ?KiÓm tra bµi cò*Tr¶ lêi: - ¸p suÊt lµ ®é lín cña ¸p lùc trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÞ Ðp. C«ng thøc: P = Trong ®ã: + F lµ ¸p lùc ( N ) + S lµ diÖn tÝch bÞ Ðp ( m ) + P lµ ¸p suÊt ( N/m ) 22FSTại sao khi lặn sâu người thợ lặn phải mặc bộ giáp lặn chịu được áp suất lớn ?TiÕt 8: ¸p suÊt chÊt láng – B×nh th«ng nhauC¸c vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu:I - Sù tån t¹i cña ¸p suÊt trong lßng chÊt láng.II - C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng.III – B×nh th«ng nhau.IV – C¸c øng dông – VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan. TiÕt 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAU.I. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:Ta đã biết, khi đặt vật rắn lên mặt bàn, vặt rắn sẽ tác dụng lên mặt bàn một áp suất theo phương của trọng lực. Còn khi đổ một chất lỏng vào trong bình thì chất lỏng có gây áp suất lên bình không, nếu có thì áp suất này có giống áp suất của chất rắn không?PTiÕt8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAUI. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:1. Thí nghiệm 1Một bình hình trụ có đáy C và các lỗ A, B ở thành bình được bịt bằng màng cao su mỏng. CA BHãy quan sát hiện tượng x¶y ra khi ta đổ nước vào bình.C1 Màng cao su bị biến dạng chứng tỏ điều gì?Chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình và thành bình.C2 Có phải chất lỏng chỉ tác dụng áp suất lên bình theo một phương như chất rắn hay không?Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương.TiÕt8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAUI. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:1. Thí nghiệm 12. Thí nghiệm 2Lấy một bình hình trụ thuỷ tinh có đĩa D tách rời làm đáy. Muốn D đậy kín đáy ống ta phải dùng tay kéo dây buộc đĩa lên.TiÕt8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAUI. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:1. Thí nghiệm 12. Thí nghiệm 2Lấy một bình hình trụ thuỷ tinh có đĩa D tách rời làm đáy. Muốn D đậy kín đáy ống ta phải dùng tay kéo dây buộc đĩa lên.C3 Khi nhấn bình vào trong nước rồi buông tay kéo sợi dây ra, đĩa D vẫn không rời khỏi đáy kể cả khi quay bình theo các hướng khác nhau. Thí nghiệm này chứng tỏ điều gì?Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương và lên các vật trong lòng của nó.3. Kết luậnC4 Dựa vào các thí nghiệm trên, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống trong kết luận sau đây:Chất lỏng không chỉ gây ra áp suất lên  bình, mà lên cả  bình và các vật ở . chất lỏng.thànhđáytrong lòngTiÕt8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAUI. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.II. Công thức tính áp suất chất lỏng:Giả sử có một khối chất lỏng hìng trụ diện tích đáy là S, chiều cao là h. Hãy dựa vào công thức tính áp suất em mà đã học trong bài áp suất chất rắn để chứng minh công thức áp suất trong lòng chất lỏng. p=d.h.Ta có: p = FSMà F = P = 10.m = 10.D.V =10.D.S.h= d.S.hSuy ra: p = = d.h (đpcm) d.S.hSVậy:p = d.hp: áp suất ở đáy cột chất lỏng.d: trọng lượng riêng của chất lỏng.h: là chiều cao của cột chất lỏng.Đơn vị:p: Pascal (Pa).d: Newton trên mét khối (N/m3).h: mét (m).TiÕt 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAUI. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình thành bình và các vật ở trong lòng nó.II. Công thức tính áp suất chất lỏng:Vậy:p = d.hp: áp suất ở đáy cột chất lỏng.d: trọng lượng riêng của chất lỏng.h: là chiều cao của cột chất lỏng.Đơn vị:p: Pascal (Pa).d: Newton trên mét khối (N/m3).h: mét (m).1Pa = 1 N/Công thức này cũng áp dụng cho một điểm bất kỳ trong lòng chất lỏng, chiều cao của cột chất lỏng cũng là độ sâu của điểm đó so với mặt thoáng.III. Bình thông nhau:Bài 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAUI. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình thành bình và các vật ở trong lòng nó.II. Công thức tính áp suất chất lỏng:Vậy:p = d.hp: áp suất ở đáy cột chất lỏng.d: trọng lượng riêng của chất lỏng.h: là chiều cao của cột chất lỏng.Đơn vị:p: (Pa).d: (N/m3).h: (m).III. Bình thông nhau:C5 Đổ nước vào bình có 2 nhánh thông nhau (bình thông nhau). Hãy dựa vào công thức tính áp suất chất lỏng và đặc điểm của áp suất chất lỏng để so sánh áp suất pA , pB và dự đoán xem khi nước trong bình đã đứng yên thì các mực nước sẽ ở trạng thái nào trong 3 trang thái của hình 8.6.ABABABpA> pBpA< pBpA= pBHình cBài 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAUI. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình thành bình và các vật ở trong lòng nó.II. Công thức tính áp suất chất lỏng:Vậy:p = d.hp: áp suất ở đáy cột chất lỏng.d: trọng lượng riêng của chất lỏng.h: là chiều cao của cột chất lỏng.Đơn vị:p: (Pa).d: (N/m3).h: (m).III. Bình thông nhau:Làm thí nghiệm kiểm tra, rồi tìm từ thích hợp cho chổ trống trong kết luận dưới đây:ABABABTrong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở .. độ caocùng mộtBài 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAUI. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình thành bình và các vật ở trong lòng nó.II. Công thức tính áp suất chất lỏng:Vậy:p = d.hp: áp suất ở đáy cột chất lỏng.d: trọng lượng riêng của chất lỏng.h: là chiều cao của cột chất lỏng.Đơn vị:p: (Pa).d: (N/m3).h: (m).III. Bình thông nhau:Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao.IV. Vận dụng:C6 Trả lời câu hỏi ở đầu bài.Khi lặn sâu áp suất của nước biển tăng (vì độ sâu tăng). Vì vậy người thợ lặn mặc bộ áo lặn chịu áp suất lớn, nếu không thì người thợ lặn không chịu được áp suất cao nàyTiÕt8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAUI. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình thành bình và các vật ở trong lòng nó.II. Công thức tính áp suất chất lỏng:Vậy:p = d.hp: áp suất ở đáy cột chất lỏng.d: trọng lượng riêng của chất lỏng.h: là chiều cao của cột chất lỏng.Đơn vị:p: (Pa).d: (N/m3).h: (m).III. Bình thông nhau:Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao.IV. Vận dụng:C7 Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và một điểm cách đáy thùng một đoạn 0,4m. (Cho dnước=10000N/m3)h1 = 1,2mh2 Gi¶iÁp suất nước ở đáy thùng là: d. = 10000.1,2 = 12000(N/m2).Áp suất nước ở điểm cách đáy thùng 0,4m là: d. = 10000.(1,2 – 0,4) = 8000(N/m2).§¸p sè: TiÕt8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH TH«NG NHAUBài 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAUI. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình thành bình và các vật ở trong lòng nó.II. Công thức tính áp suất chất lỏng:Vậy:p = d.hp: áp suất ở đáy cột chất lỏng.d: trọng lượng riêng của chất lỏng.h: là chiều cao của cột chất lỏng.Đơn vị:p: (Pa).d: (N/m3).h: (m).III. Bình thông nhau:Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao.IV. Vận dụng:C8 Trong 2 ấm vẽ ở hình 8.7 ấm nào đựng được nhiều nước hơn?Êm có vòi cao hơn thì đựng được nhiều nước hơn. Vì mực nước trong ấm bằng độ cao của miệng vòi.Bài 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAUI. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng:Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình thành bình và các vật ở trong lòng nó.II. Công thức tính áp suất chất lỏng:Vậy:p = d.hp: áp suất ở đáy cột chất lỏng.d: trọng lượng riêng của chất lỏng.h: là chiều cao của cột chất lỏng.Đơn vị:p: (Pa).d: (N/m3).h: (m).III. Bình thông nhau:Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao.IV. Vận dụng:C9 Hình 8.8 vẽ một bình kín có gắn thiết bị để biết mực chất lỏng chứa trong nó. Bình A được làm bằng vật liệu không trong suốt. Thiết bị B được làm bằng vật liệu trong suốt. Hãy giải thích hoạt động của thiết bị này.Dựa vào nguyên tắc bình thông nhau, mực chất lỏng trong bình luôn bằng mực chất lỏng ta nhìn thấy. Thiết bị này gọi là ống đo mực chất lỏng.xin mêi c¸c thÇy c« vµ c¸c em nghØ

Tài liệu đính kèm:

  • pptAp suat.ppt