Bài giảng Hình học Lớp 9 - Tiết 46: Cung chứa góc

Bài giảng Hình học Lớp 9 - Tiết 46: Cung chứa góc

Bài toán quỹ tích: “Cung chứa góc”

Bài toán.

Cho đoạn thẳng AB và góc ( ). Tìm quỹ tích

 (tập hợp) các điểm M thoả mãn = . (Ta cũng nói quỹ tích

các điểm M nhìn đoạn thẵng AB cho trước dưới góc

Cho đoạn thẩng CD=a, N thoả mãn góc ANB = 900. N chạy trên ?

 

ppt 10 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 29/11/2021 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hình học Lớp 9 - Tiết 46: Cung chứa góc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ 
1, Quỹ tích là gì ? Nêu các quỹ tích đã học 
2, Nêu các bước giải bài toán quỹ tích 
Bµi 6: 
cung chøa gãc 
C¸ch gi¶i bµi to¸n quü tÝch 
Muèn chøng minh quü tÝch ( tËp hîp ) c¸c ® iÓm M tho ¶ m·n tÝnh chÊt lµ mét h×nh F nµo ®ã, ta ph¶i chøng m×nh hai phÇn : 
PhÇn thuËn : Mäi ® iÓm cã tÝnh chÊt ® Òu thuéc h×nh F 
PhÇn ®¶o: Mäi ® iÓm thuéc h×nh F ® Òu cã tÝnh chÊt 
KÕt luËn : Quü tÝch ( tËp hîp ) c¸c ® iÓm M cã tÝnh chÊt lµ h×nh F 
Bài toán quỹ tích : “ Cung chứa góc ” 
Bài toán . 
Cho đoạn thẳng AB và góc ( ). Tìm quỹ tích 
 ( tập hợp ) các điểm M thoả mãn = . (Ta cũng nói quỹ tích 
các điểm M nhìn đoạn thẵng AB cho trước dưới góc 
 AMB 
Cho đoạn thẩng CD=a, N thoả mãn góc ANB = 90 0 . N chạy trên ? 
C 
D 
a 
A 
B 
. 
. 
. 
= 
A 
B 
x 
. 
A 
B 
x 
y 
d 
O 
2, C¸ch vÏ cung chøa gãc 
VÏ tia Ax t¹o víi AB gãc 
VÏ ®­ êng Ay vu«ng gãc víi Ax. Gäi O lµ giao ® iÓm cña Ay víi d. 
VÏ cung AmB , t©m O, b¸n kÝnh OA sao cho cung nµy n»m ë nöa mÆt ph¼ng bê AB kh«ng chøa Ax 
. 
. 
VÏ trung trùc d cña ®o¹n thÈng AB 
. 
LuyÖn tËp 
Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định . Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong . Tìm quỹ tích điểm I khi A thay đổi 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hinh_hoc_lop_9_tiet_46_cung_chua_goc.ppt